استعلام عوارض پرداخت شده


روش اول: استعلام از طریق شماره پیگیری
کد امنیتی
روش دوم: استعلام از طریق شناسه حساب و شناسه واریز
کد امنیتی