دهیاری واران

قوانین


این سامانه صرفاً جهت پرداخت عوارض  روستای سوری واران می باشد لذا از واریز هرگونه وجه دیگر خودداری گردد.

در صورت هرگونه مغایریت در اطلاعات واردشده در قبض به دهیاری مراجعه نمایید